News Stories

Job Vacancies : 22 February 2020

Job Opportunity: The Court of Justice of The European Union is seeking to recruit Irish–language lawyer linguists

Job Opportunity: The Court of Justice of The European Union is seeking to recruit Irish–language lawyer linguists

GA: Ar mhaithe le riachtanais a Ard–Stiúrthóireacht Aistriúcháin a shásamh, tá CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH i Lucsamburg ag iarraidh dlítheangeolaithe le Gaeilge a earcú.

Is iad, i measc nithe eile, na dualgais a bheidh ar na dlítheangeolaithe doiciméid lárnacha dhlíthiúla (go háirithe Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais agus Rialacha Nós Imeachta na Cúirte Ginearálta agus doiciméid eile atá riachtanach chun críocha nós imeachta) a aistriú go Gaeilge, leasuithe a dhéanamh ar dhoiciméid den saghas sin, anailís dlí ar mhaithe le míreanna téacs de chuid an chásdlí stairiúil atá le haistriú a aithint agus a haistriú, acmhainní téarmaíochta dlí na Cúirte a fhorbairt, tacaíocht a chur ar fáil le haonad na Gaeilge a bhunú agus tacaíocht a thabhairt ó am go chéile d’aonad an Bhéarla.

Ní mór d’iarrthóirí, sa bhreis ar na coinníollacha ginearálta is coiteann d’institiúidí uile an Aontais a shásamh, na bunriachtanais seo a leanas a shásamh le bheith incháilithe leis na dualgais dhúshlánacha seo a chomhlíonadh:

  • Ní mór d’iarrthóirí cúrsa oiriúnach sa dlí a bheith críochnaithe acu, .i. céim iomlán sa dlí arna bronnadh in Éirinn, nó a choibhéis, agus/nó a bheith cáilithe mar abhcóide nó aturnae in Éirinn.
  • Gaeilge a bheith ar a dtoil acu.
  • Sáreolas a bheith acu ar an bhFraincis agus ar an mBéarla.
  • Eolas maith a bheith acu ar dhlí an Aontais Eorpaigh.
  • Cumas i leith ríomhairí agus teicneolaíocht oifige a bheith acu.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an leathanach seo.

EN: For the needs of its Directorate–General for Translation, THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION in Luxembourg is seeking to recruit Irish–language lawyer linguists.

The duties consist, among others, in translating core legal documents (in particular Rules of Procedure of the Court of Justice and the General Court and other documents required for procedural purposes) into Irish, in revising such translations, in legal analysis in order to identify the segments of the historical case law to be translated and translating them, in participating in the elaboration of legal terminology, in providing support for setting up of the Irish language unit, and occasionally providing support for the English language unit.

To be eligible to perform these demanding duties, applicants must satisfy, in addition to the general conditions common to all the institutions, the following minimum requirements:

  • Have successfully completed a suitable course in law, i.e. hold a full degree in law delivered in Ireland, or its equivalent, and/or have qualified as a barrister or solicitor in Ireland.
  • Have a perfect command of Irish.
  • Have a thorough knowledge of French and English. • Have a good knowledge of EU law.
  • Be able to use standard office technology.

Further information is available here