News Stories

Job Vacancies : 06 March 2020

Traineeships at the Court of Justice of the European Union

Traineeships at the Court of Justice of the European Union

GA: Tréimhsí Oiliúna

Gach bliain, cuireann Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh líon teoranta tréimhsí oiliúna íoctha ar fáil ar feadh tréimhse cúig mhí in ndlísheomraí chomhaltaí na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta agus i ranna riaracháin na Cúirte. 

Go hiondúil bíonn na tréimhsí oiliúna sna ranna riaracháin ar fáil i Stiúrthóireachtaí an Aistriúcháin Dhlíthiúil, sa Stiúrthóireacht um Thaighde agus Doiciméadú, i Stiúrthóireacht na Cumarsáide, sa Stiúrthóireacht um Prótacal agus Cuairteanna, in Oifig an Chomhairleora Dlí le haghaidh cásanna riaracháin, i gClárlann na Cúirte Ginearálta nó i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta.

Ní mór d’iarrthóirí cúrsa oiriúnach sa dlí a bheith críochnaithe acu nó, i gcás iarrthóirí ar thréimhsí oiliúna i Stiúrthóireacht na hAteangaireachta, ní mór Dioplóma Iarchéime san Ateangaireacht Chomhdhála a bheith bainte amach acu.

Glactar le hoiliúnaithe ar feadh tréimhse cúig mhí dhá uair sa bhliain:

  • an 1 Márta go 31 Iúil (is féidir iarratas a dhéanamh idir an 1 Iúil agus an 15 Meán Fómhair)
  • an 16 Meán Fómhair go 15 Feabhra i gcás oiliúnaithe a bheidh ag obair i ndlísheomraí na gcomhaltaí agus ón 1 Deireadh Fómhair go 28 Feabhra i gcás oiliúnaithe a bheidh ag obair sna ranna riaracháin (is féidir iarratas a dhéanamh idir an 1 Feabhra agus an 15 Aibreán)

Ní mór iarratas a dhéanamh leis an gcóras EU CV Online laistigh de na teorainneacha ama atá leagtha amach thuas.

Íocfar deontas €1,177.00 glan in aghaidh na míosa do na hoiliúnaithe.

Déanfar íocaíocht €150 le haghaidh costais taistil le oiliúnaithe a bhfuil a n–áit chónaithe suite breis agus 200 km ó shuíomh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Ós rud é gurb í an Fhraincis teanga oibre na Cúirte, bheadh eolas maith ar an bhFraincis inmhianaithe.

Tuilleadh eolais: curia.europa.eu > Traineeships

EN: Traineeships

Every year, the Court of Justice of the European Union offers a limited number of paid traineeships of five months’ duration in the chambers of Members of the Court of Justice and the General Court and in the administrative departments of the Court. 

Traineeships in the Court’s administrative departments are generally undertaken here at the Directorate for Legal Translation, in the Research and Documentation Directorate, the Communication Directorate, the Protocol and Visits Directorate, the office of the Legal Adviser for administrative cases, the Registry of the General Court or the Interpretation Directorate.

Applicants must hold a degree in law or in political sciences (majority content, law) or, for traineeships in the Interpretation Directorate, a diploma in conference interpreting.

There are two traineeship periods:

  • from 1 March to 31 July (applications to be made between 1 July and 15 September of each year)
  • from 16 September to 15 February for the traineeships in the Members’ chambers and from 1 October to 28 February for the traineeships in the administrative departments (applications to be made between 1 February and 15 April of each year)

Applicants must apply using the EU CV Online application within the above time limits.

The grant paid is € 1,177.00 net per month.

A contribution of €150 towards travel costs is also made to paid trainees whose place of residence is located 200km or more from the seat of the Court of Justice of the European Union.

In view of the nature of the working environment, a good knowledge of French is desirable.

More information: curia.europa.eu > Traineeships