News Stories

Job Vacancies : 12 February 2021

Job Opportunity: Irish–language Lawyer Linguists with the Court of Justice of the European Union

Job Opportunity: Irish–language Lawyer Linguists with the Court of Justice of the European Union

GA: Glaoch ar Iarratas – Dlítheangeolaithe le Gaeilge

Chun freastal ar riachtanais na hArd–Stiúrthóireachta Ilteangachais, is mian le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i Lucsamburg dlítheangeolaithe le Gaeilge a earcú.

Is iad seo a leanas na dualgais, i measc dualgais eile, a bheidh ar na dlítheangeolaithe: téacsanna dlí a aistriú (go háirithe breithiúnais na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta agus tuairimí de chuid na nAbhcóidí Ginearálta) go Gaeilge ó dhá theanga oifigiúla den Aontas Eorpach ar a laghad, athbhreithniú a dhéanamh ar na haistriúcháin sin, anailís dlí i gcomhar leis na Clárlanna agus na ranna eile den Chúirt Bhreithiúnais agus an téarmaíocht dlí a fhorbairt.

Chun bheith incháilithe chun na dualgais dhúshlánacha sin a chomhlíonadh, ní mór go sásóidh iarrthóirí na bunriachtanais seo a leanas, chomh maith leis na coinníollacha ginearálta is coiteann do na hinstitiúidí uile:

 • Cúrsa oiriúnach sa dlí a bheith críochnaithe acu, i.e. céim iomlán sa dlí arna bronnadh in Éirinn, nó a comhionann, agus/nó a bheith cáilithe mar abhcóide nó aturnae in Éirinn. Féadfar dioplómaí agus cáilíochtaí comhionanna arna mbronnadh sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh freisin.
 • I gcás na n–iarrthóirí a rinne cúrsa trí bliana, ní mór taithí oibre ghairmiúil iomchuí bliana amháin ar a laghad a bheith faighte acu.
 • Gaeilge a bheith ar a dtoil acu.
 • Sáreolas ar an bhFraincis a bheith acu.
 • Sáreolas ar theanga amháin eile de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a bheith acu.
 • Eolas maith ar dhlí AE a bheith acu.
 • Cumas i leith gnáth–theicneolaíocht oifige a bheith acu.

Ba bhuntáiste é eolas ar theangacha oifigiúla eile den Aontas Eorpach agus aon taithí ghairmiúil ábhartha. Is trí scrúdú scríofa agus agallamh a dhéanfar an roghnú deiridh. Is éard a bheidh sa scrúdú ná téacs dlí arna dhréachtú i bhFraincis a aistriú go Gaeilge agus téacs dlí arna dhréachtú i gceann amháin eile de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a aistriú go Gaeilge, de réir rogha an iarrthóra. Ní mór go mbeadh na haistriúcháin de réir an Chaighdeáin Oifigiúil, 2017. Tabharfar cuireadh chun agallaimh do na hiarrthóirí is fearr sna scrúduithe aistriúcháin.

Sula ndéanfar iarrthóir a earcú, ní mór dó nó di scrúdú leighis a dhéanamh go sásúil. Coinníollacha fostaíochta: táirgfear conarthaí sealadacha in–athnuaite do na hiarrthóirí a roghnófar. Déanfar an grád agus tuarastal tosaigh a chinneadh de bhun Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais de réir nádúr an fholúntais.

Is i Lucsamburg a bheidh an áit oibre, mar a suíonn an Chúirt.

Má tá suim agat san obair dhúshlánach seo, déan iarratas trí thairseach CV Ar Líne AE tríd an nasc seo a leanúint roimh an 15 Aibreán 2021.

EN: Call for Applications – Irish–language Lawyer Linguists

For the needs of its Directorate–General for Multilingualism, the Court of Justice of the European Union in Luxembourg is seeking to recruit Irish–language lawyer linguists.

The duties involve, among others, translating legal texts (in particular judgments of the Court of Justice and the General Court and opinions of the Advocates General) into Irish from at least two official languages of the European Union, revising such translations, legal analysis in collaboration with the Registries and other departments of the Court of Justice and participating in the elaboration of legal terminology.

To be eligible to perform these demanding duties, applicants must satisfy, in addition to the general conditions common to all the institutions, the following minimum requirements:

 • Have successfully completed a suitable course in law, i.e. hold a full degree in law delivered in Ireland, or its equivalent, and/or have qualified as a barrister or solicitor in Ireland. Diplomas and equivalent qualifications obtained in the UK may also be taken into account.
 • At least one year’s appropriate professional experience for candidates who have completed a three–year course.
 • Have a perfect command of Irish.
 • Have a thorough knowledge of French.
 • Have a thorough knowledge of one of the other official languages of European Union.
 • Have a good knowledge of EU law.
 • Be able to use standard office technology.

Knowledge of other official languages of the European Union and relevant professional experience would be an advantage. Final selection is by written test and interview. The test will consist of translation into Irish of a legal text drafted in French and in translation into Irish of a legal text drafted in one of the official languages of the EU, according to the choice of the candidate. Translations must be done according to An Caighdeán Oifigiúil, 2017. The best candidates in the translation tests will be invited for an interview.

Prior to recruitment, applicants are also required to pass a medical examination. Conditions of employment: those selected to work as lawyer linguists will be offered renewable temporary contracts. Starting grade and salary are determined under the Conditions of employment of other servants of the European Union by the nature of the vacancy.

The place of work will be the seat of the Court in Luxembourg.

If you are interested in this challenging work, please apply via the EU CV Online portal by following this link before 15 April 2021.