News Stories

Events: 12 February 2019

Conference on Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists

Conference on Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists

[English text below]

GA: Comhdháil ar dheiseanna do chéimithe dlí mar dhlítheangeolaithe leis an AE, Óstaí an Rí. 19h00 Dé Céadaoin an 6 Márta 2019.

Tá raidhse dheiseanna fostaíochta leis an AE i réimse na dlítheangeolaíochta. Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun Aonad Gaeilge a fhorbairt agus idir seo agus an 31 Nollaig 2021 fostófar os cionn 20 dlítheangeolaí ann. Ina theannta sin, i gcomhthéacs an Bhreatimeachta, is í Éire an tír is mó as a bhfostófar dlítheangeolaithe le Béarla.

Chun post den saghas seo a fháil, is gá anuas ar bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, is gá céim dlí aitheanta NÓ cáilíocht ghairmiúil sa dlí mar abhcóide nó mar aturnae AGUS líofacht sa teanga a mbeidh tú ag aistriú isteach inti (Gaeilge/Béarla), agus in dhá theanga eile de chuid an AE (is féidir Gaeilge nó Béarla a áireamh anseo). Tá pá agus coinníollacha den scoth i gceist mar aon le deiseanna dul le gairm níos taitneamhaí fós leis an AE.

Reáchtálfaidh Óstaí an Rí comhdháil tráthnóna Dé Céadaoin an 6 Márta 2019 óna 7pm maidir le deiseanna mar dhlítheangeolaithe leis an AE. Osclóidh an tOnórach George Birmingham, Uachtarán na Cúirte Achomhairc, an ócáid. Labhróidh An tArd–Aighne, Séamus Woulfe SC mar aon le Helen McEntee TD, an tAire um Ghnóthaí Eorpacha, Seán Kyne TD, Príomhaoire an Rialtais agus Aire na Gaeltachta agus M. Thierry Lefèvre, Ard–Stiúrthóir an Ilteangachais le Cúirt Bhreithiúnais an AE. Freisin labhróidh iar–dhlítheangeolaithe agus dlítheangeolaithe reatha.

Le clárú chun freastal ar an gcomhdháil cuir rphost chuig: CJEUCONFERENCE@KINGSINNS.IE

Caith súil ar ár sain–chúrsa sa dlítheangeolaíocht.

EN: Conference on opportunities for law graduates as EU lawyer–linguists, King’s Inns. 19h00 Wednesday 6 March 2019.

In the European Union, many opportunities present in the field of lawyer–linguistics. The CJEU is in the process of establishing an Irish language unit and between now and 31 December 2021 it will recruit over 20 lawyer–linguists. Also, in the context of Brexit, Ireland will become the main source for English language lawyer–linguists.

The requirements for such positions, apart from EU citizenship, are a recognised law degree OR professional qualification as a barrister or solicitor AND fluency in the language you will be translating into (Irish/English), and two other EU languages (which can include Irish/English). Pay and conditions are excellent, and these positions are often a gateway to an even more rewarding EU career.

King’s Inns will hold an evening conference Wednesday 6 March 2019 from 7pm on opportunities as lawyer–linguists with the EU. The Hon. Mr Justice George Birmingham, President of the Court of Appeal will open the event. The Attorney General, Séamus Woulfe SC will address the conference as will Helen McEntee TD, Minister for European Affairs, Seán Kyne TD, Chief Whip and Minister for the Gaeltacht and M. Thierry Lefèvre, Director–General, DG Multilingualism, Court of Justice of the EU. Other speakers will include former and current lawyer–linguists.

To register to attend, please email: CJEUCONFERENCE@KINGSINNS.IE

Check out our specialist course in Lawyer–linguistics.

conference