News Stories

Events: 14 January 2020

Conference on Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists, King’s Inns

Conference on Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists, King’s Inns

[English text below]

GA: Comhdháil ar Dheiseanna do Chéimithe dlí mar Dhlítheangeolaithe leis an AE, Óstaí an Rí

ATHRÚ DÁTA: 19:00, Déardaoin an 19 Márta 2020

Tá raidhse dheiseanna fostaíochta leis an AE i réimse na dlítheangeolaíochta. Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun an tAonad Gaeilge atá acu a mhéadú agus idir seo agus an 31 Nollaig 2021 fostófar timpeall 20 dlítheangeolaí ann. Ina theannta sin, toisc imeacht na Breataine, is í Éire an tír is mó as a bhfostófar dlítheangeolaithe le Béarla.​

Chun post den saghas seo a fháil, is gá anuas ar bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, is gá céim dlí aitheanta NÓ cáilíocht ghairmiúil sa dlí mar abhcóide nó mar aturnae AGUS líofacht sa teanga a mbeidh tú ag aistriú isteach inti (Gaeilge/ Béarla), agus in dhá theanga eile de chuid an AE (is féidir Gaeilge nó Béarla a áireamh anseo). Tá pá agus coinníollacha den scoth i gceist mar aon le deiseanna dul le gairm níos taitneamhaí fós leis an AE.​

Reáchtálfaidh Óstaí an Rí comhdháil tráthnóna Déardaoin an 19 Márta 2020 óna 7pm maidir le deiseanna mar dhlítheangeolaithe leis an AE. Osclóidh an tOnórach Ann Power, Breitheamh den Chúirt Achomhairc agus Iar–Bhreitheamh den Chúirt Eorpach um Chearta an Duine, an ócáid. Beidh M. Thierry Lefèvre, Ard–Stiúrthóir an Ilteangachais le Cúirt Bhreithiúnais an AE mar phríomhchainteoir na hócáide. Freisin labhróidhAodhán Mac Cormaic, Stiúrthóir, An Roinn Cultúir, Oidreachta agus Gaeltachta agus  iar–dhlítheangeolaithe agus dlítheangeolaithe reatha.

Le clárú chun freastal ar an gcomhdháil cuir rphost chuig: CJEUCONFERENCE@KINGSINNS.IE

Caith súil ar ár sain–chúrsa sa DLÍTHEANGEOLAÍOCHT.

EN: Conference on Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists, King’s Inns

CHANGE OF DATE to 19:00, Thursday 19 March 2020​

In the European Union, many opportunities present in the field of lawyer–linguistics. The CJEU is in the process of expanding its Irish language unit and between now and 31 December 2021 it will recruit around 20 lawyer–linguists. Also, because of Brexit, Ireland is now the main source for English language lawyer–linguists.​

The requirements for such positions, apart from EU citizenship, are a recognised law degree OR professional qualification as a barrister or solicitor AND fluency in the language you will be translating into (Irish/English), and two other EU languages (which can include Irish/English). Pay and conditions are excellent, and these positions are often a gateway to an even more rewarding EU career.​

King’s Inns will hold an evening conference Thursday 19 March 2020 from 7pm on opportunities as lawyer–linguists with the EU. The Hon. Ms Justice Ann Power, Judge of the Court of Appeal and former Judge of the European Court of Human Rights, will open the event. M. Thierry Lefèvre, Director–General, DG Multilingualism, Court of Justice of the EU will be the keynote speaker. Other speakers will include Aodhán Mac Cormaic, Director, Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, and former and current lawyer–linguists.

To register to attend, please email: CJEUCONFERENCE@KINGSINNS.IE

Check out our specialist course in LAWYER–LINGUISTICS.