News Stories

Events: 12 February 2021

Comhdháil ar Líne Óstaí an Rí ar Dheiseanna do Chéimithe Dlí Mar Dhlítheangeolaithe leis an AE

Comhdháil ar Líne Óstaí an Rí ar Dheiseanna do Chéimithe Dlí Mar Dhlítheangeolaithe leis an AE

14h00–16h00, Dé hAoine an 5 Márta 2021 ar Zoom 

Tá raidhse deiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach i réimse na dlítheangeolaíochta. Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun an tAonad Gaeilge atá acu a mhéadú agus idir seo agus an 31 Nollaig 2021 fostófar timpeall 10 dlítheangeolaí ann. Ina theannta sin, toisc imeacht na Breataine, is í Éire an tír is mó as a bhfostófar dlítheangeolaithe le Béarla.

Chun post den saghas seo a fháil, is gá anuas ar bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, is gá céim dlí aitheanta NÓ cáilíocht ghairmiúil sa dlí mar abhcóide nó mar aturnae AGUS líofacht sa teanga a mbeidh tú ag aistriú isteach inti (Gaeilge/Béarla), agus in dhá theanga oifigiúla eile de chuid an AE (is féidir Gaeilge nó Béarla a áireamh anseo). Tá pá agus coinníollacha den scoth i gceist mar aon le deiseanna dul le gairm níos taitneamhaí fós leis an AE. 

Reáchtálfaidh Óstaí an Rí comhdháil ar líne 14h00–16h00, Dé hAoine an 5 Márta 2021 ar Zoom maidir le deiseanna fostaíochta mar dhlítheangeolaithe leis an AE. Osclóidh an tOnórach Ann Power, Breitheamh den Chúirt Achomhairc agus Iar–Bhreitheamh den Chúirt Eorpach um Chearta an Duine, an ócáid. Beidh Jack Chambers TD, Aire Stáit na Gaeltachta agus M. Thierry Lefèvre, Ard–Stiúrthóir Ilteangachais Chúirt Bhreithiúnais an AE mar phríomh–chainteoirí na hócáide. Freisin labhróidh Julie O’Farrell, dlítheangeolaí le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, mar aon le h–iar–dhlítheangeolaithe agus dlítheangeolaithe reatha eile. 

 • 14h00–14h10 The Hon. Ms Justice Ann Power to open the event
 • 14h10–14h35 Jack Chambers TD, Minister of State for the Gaeltacht ‘EU Careers
 • 14h35–15h00 Thierry Lefèvre, Director–General, DG Multilingualism, CJEU ‘Career opportunities for Irish language lawyer linguists‘
 • 15h00–15h15 Julie O’Farrell, lawyer–linguist with CJEU ‘The life and work of lawyer–linguist‘ 
 • 15h15–15h30 Fionnuala Croker BL, lawyer–linguists ‘Lawyer–linguists in other EU Institutions
 • 15h30–16h00 Questions & Answers

Le clárú chun freastal ar an gcomhdháil cuir rphost chuig: dcurran@kingsinns.ie roimh 11h00 Dé hAoine an 5 Márta 2021 

EN: King’s Inns’ online conference on opportunities for law graduates as EU lawyer–linguists

14h00–16h00, Friday 5 March 2021 on Zoom 

Many employment opportunities present in the field of lawyer–linguistics with the European Union. The Court of Justice of the European Union is in the process of expanding its Irish language unit and between now and 31 December 2021 it will recruit around 10 lawyer–linguists. Also, because of Brexit, Ireland is now the main source for English language lawyer–linguists.  

The requirements for such positions, apart from EU citizenship, are a recognised law degree OR professional qualification as a barrister or solicitor AND fluency in the language you will be translating into (Irish/English), and two other official EU languages (which can include Irish/English). Pay and conditions are excellent, and these positions are often a gateway to an even more rewarding EU career. 

King’s Inns will hold an online conference 14h00–16h00, Friday 5 March 2021 on Zoom on opportunities as lawyer–linguists with the EU. The Hon. Ms Justice Ann Power, Judge of the Court of Appeal and former Judge of the European Court of Human Rights, will open the event. Jack Chambers TD, Minister of State for the Gaeltacht and M. Thierry Lefèvre, Director–General, DG Multilingualism, Court of Justice of the EU will be the keynote speakers. Other speakers will include Julie O’Farrell, lawyer–linguist with the Court of Justice of the European Union, as well as other former and current lawyer–linguists. 

 • 14h00–14h10 The Hon. Ms Justice Ann Power to open the event
 • 14h10–14h35 Jack Chambers TD, Minister of State for the Gaeltacht ‘EU Careers
 • 14h35–15h00 Thierry Lefèvre, Director–General, DG Multilingualism, CJEU ‘Career opportunities for Irish language lawyer linguists‘
 • 15h00–15h15 Julie O’Farrell, lawyer–linguist with CJEU ‘The life and work of lawyer–linguist‘ 
 • 15h15–15h30 Fionnuala Croker BL, lawyer–linguists ‘Lawyer–linguists in other EU Institutions
 • 15h30–16h00 Questions & Answers

To register to attend, please email: dcurran@kingsinns.ie before 11h00 Friday 5 March 2021