News Stories

Events: 09 February 2023

Conference at King’s Inns on Employment Opportunities as EU Lawyer–Linguists, Interpreters and Translators

Conference at King’s Inns on Employment Opportunities as EU Lawyer–Linguists, Interpreters and Translators

GA: Comhdháil in Óstaí an Rí faoi Dheiseanna Fostaíochta do Chéimithe Dlí Mar Dhlí–Theangeolaithe leis an AE agus Deiseanna Mar Ateangairí agus Aistritheoirí do Dhaoine nach Dlíodóirí Iad

 • 19h00, Dé Máirt an 21 Márta
 • Comhdháil saor in aisce
 • Oscailte do chách

Tá raidhse deiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach i réimse na dlítheangeolaíochta. Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun an tAonad Gaeilge acu a mhéadú agus earcófar neart dlítheangeolaithe ann. Is í Éire anois an tír is mó as a bhfostaítear dlítheangeolaithe le Béarla feasta agus tá neart deiseanna ansin freisin.

Chun post den saghas seo a fháil, is gá anuas ar bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, is gá céim dlí aitheanta NÓ cáilíocht ghairmiúil sa dlí mar abhcóide nó mar aturnae AGUS líofacht sa teanga a mbeidh tú ag aistriú isteach inti (Gaeilge/ Béarla) agus in dhá theanga eile de chuid an AE (is féidir Gaeilge nó Béarla a áireamh anseo). Tá pá agus coinníollacha den scoth i gceist mar aon le deiseanna dul le gairm níos taitneamhaí fós leis an AE. 

Tá deiseanna oibre ag an leibhéal Eorpach agus náisiúnta freisin mar ateangairí agus mar aistritheoirí.

Reáchtálfaidh Óstaí an Rí comhdháil tráthnóna Dé Máirt an 21 Márta óna 7 pm maidir leis na deiseanna seo. 

 • Osclóidh an tOnórach George Birmingham, Uachtarán na Cúirte Achomhairc agus Iar–Aire um Ghnóthaí Eorpacha agus An tUas. Patrick O’Donovan TD, Aire Stáit na Gaeltachta an ócáid. 
 • Beidh M. Thierry Lefèvre, Ard–Stiúrthóir an Ilteangachais le Cúirt Bhreithiúnais an AE mar phríomhchainteoir na hócáide. 
 • Freisin labhróidh Ms Morag Neath, Ceann Aonaid na hAteangaireachta Gaeilge agus Béarla sa Choimisiún Eorpach, agus an tUas. Vivian Uíbh Eachach, Príomhaistritheoir Thithe an Oireachtais. 

Le clárú chun freastal ar an gcomhdháil cuir rphost chuig:  CJEUCONFERENCE@KINGSINNS.IE

 

EN: Conference at King’s Inns on Employment Opportunities for Law Graduates as EU Lawyer–Linguists and Opportunities for Non–Lawyers as Interpreters and Translators 

 • 19h00, Tuesday 21 March
 • Free conference
 • Open to all

Many opportunities present in the field of lawyer–linguistics with the European Union. The CJEU is in the process of expanding its Irish language unit and recruits many Irish language lawyer–linguists. Ireland is now also the main source for English language lawyer–linguists with further opportunities presenting there.

The requirements for such positions, apart from EU citizenship, are a recognised law degree OR professional qualification as a barrister or solicitor AND fluency in the language you will be translating into (Irish/English), and two other EU languages (which can include Irish/English). Pay and conditions are excellent, and these positions are often a gateway to an even more rewarding EU career. 

Opportunities also present for work at the EU and national level as interpreters and translators.

King’s Inns will hold an evening conference on Tuesday 21 March from 7 pm on these employment opportunities. 

 • The Hon. Mr Justice George Birmingham, President of the Court of Appeal and former Minister for European Affairs and Mr Patrick O’Donovan TD, Minister of State for the Gaeltacht, will open the event. 
 • M. Thierry Lefèvre, Director–General for Multilingualism, Court of Justice of the EU, will be the keynote speaker. 
 • Other speakers will include Ms Morag Neath, Head of Unit for Irish and English interpretation at the European Commission, and an tUas. Vivian Uíbh Eachach, Chief Translator, Houses of the Oireachtas.

To register to attend, please email: CJEUCONFERENCE@KINGSINNS.IE