News Stories

Job Vacancies/Opportunities : 10 February 2024

Job Opportunities with the Court of Justice of the EU for law Graduates who speak Irish and other EU languages

Job Opportunities with the Court of Justice of the EU for law Graduates who speak Irish and other EU languages

Deiseanna oibre le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh do chéimithe Dlí a bhfuil Gaeilge agus teangacha eile den AE acu Comhdháil Tráthnóna Earcaíocht in Óstaí an Rí, Baile Átha Cliath Dé Máirt 19 Márta 2024

Tá raidhse deiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach i réimse na dlítheangeolaíochta. Tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun an tAonad Gaeilge acu a mhéadú agus earcófar neart dlítheangeolaithe ann. Is í Éire anois an tír is mó as a bhfostaítear dlítheangeolaithe le Béarla feasta agus tá neart deiseanna ansin freisin.

Tá deiseanna fostaíochta freisin ag an leibhéal Eorpach agus náisiúnta mar ateangairí agus mar aistritheoirí.

Clár na Comhdhála

19h00–19h20

An tOnórach George Birmingham, Uachtarán na Cúirte Achomhairc agus iar–Aire um Ghnóthaí Eorpacha agus an tUas Patrick O’Donovan TD, Aire Stáit ag Roinn na Gaeltachta a osclóidh an chomhdháil.

19h20–19h50 Madis Vunder, stiúrthóir aistriúcháin dhlíthiúil, agus Julie O’ Farrell, Ceann na Gaeilge, Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus : ‘Cabhair ag teastáil: Dlítheangeolaithe le Gaeilge agus le Béarla agus teastáil sa Chúirt Bhreithiúnais’

19h50–20h15 Aisling Ní Chatháin, Seirbhís Ateangaireachta an Choimisiúin Eorpaigh maidir le deiseanna d’ateangairí le Gaeilge agus le Béarla.

20h15–20h35 Vivian Uíbh Eachach, Príomhaistritheoir Thithe an Oireachtais maidir le deiseanna d’aistritheoirí Gaeilge in Éirinn.

20h35–21h00 Ceisteanna agus Freagraí

Cláraigh le do thoil ag CJEUConference@kingsinns.ie más suim leat teacht

 

Employment Opportunities with the Court of Justice of the EU for law Graduates who speak Irish and other EU languages.
Evening Recruitment Conference at King’s Inns, Dublin – Tuesday 19 March 2024

Many opportunities present in the field of lawyer–linguistics with the European Union. The CJEU is in the process of expanding its Irish language unit and recruits many Irish language lawyer–linguists. Ireland is now also the main source for English language lawyer–linguists with further opportunities presenting there.

There are also employment opportunities at EU and national level as translators and interpreters.

Conference Programme

19h00–19h20 The Hon. Mr Justice George Birmingham, President of the Court of Appeal and former Minister for European Affairs and Mr Patrick O’Donovan TD, Minister of State for the Gaeltacht to open the conference.

19h20–19h50 Madis Vunder, director for Legal translation, CJEU, Julie O’Farrell, Head of Irish, ‘Help wanted: Irish– and English–speaking lawyer–linguists needed at the CJEU’.’

19h50–20h15 Aisling Ní Chatháin, Interpretation service of the European Commission on opportunities for Irish and English language interpreters.

20h15–20h35 Vivian Uíbh Eachach, Chief Translator, Houses of the Oireachtas on opportunities for Irish language translators at home.

20h35–21h00 Questions and Answers

Please register your Interest at CJEUConference@kingsinns.ie