News Stories

News: 18 January 2018

Comhdháil ar dheiseanna do chéimithe dlí mar dhlítheangeolaithe leis an AE / Conference on opportunities for law graduates as lawyer–linguists with the EU

Comhdháil ar dheiseanna do chéimithe dlí mar dhlítheangeolaithe leis an AE / Conference on opportunities for law graduates as lawyer–linguists with the EU

GA: Óstaí an Rí, 19:00, Dé Céadaoin an 7 Márta 2018 

EN: King’s Inns, 19:00, Wednesday 7 March 2018 

[English version below]

GA: Tá raidhse deiseanna fostaíochta leis an Aontas Eorpach do chéimithe dlí go sonrach i réimse na dlítheangeolaíochta. Mar shampla, tá Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i mbun Aonad Gaeilge a fhorbairt agus idir seo agus an 31 Nollaig 2021 fostófar os cionn 23 dlítheangeolaí. Ina theannta sin, i gcomhthéacs an Bhreatimeachta, is í Éire an tír is mó as a bhfostófar dlítheangeolaithe Béarla i ndiaidh 2019.

Chun post den saghas seo a fháil, is gá anuas ar bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach, is gá céim dlí aitheanta NÓ cáilíocht ghairmiúil sa dlí mar abhcóide nó mar aturnae AGUS líofacht sa teanga a mbeidh tú ag aistriú isteach inti (Gaeilge/Béarla), sa bhFraincís, agus sa tríú teanga de chuid an AE (is féidir Gaeilge nó Béarla a áireamh anseo). Tá pá agus coinníollacha den scoth i gceist mar aon le deiseanna dul le gairm níos taitheamhnaí fós leis an AE.

Is den riachtanas é ar leas na hÉireann go mbeadh oiread Éireannach agus is féidir ag obair le hInstitiúidí an AE. 

Chuige sin, reáchtálfaidh Óstaí an Rí comhdháil ghearr sa Halla Proinne Dé Céadaoin an 7 Márta 2018 óna 7pm maidir le deiseanna fostaíochta do chéimithe dlí agus do dhlíodóirí mar dhlítheangeolaithe leis an AE. Osclóidh an tOnórach Seán Ryan, Uachtarán na Cúirte Achomhairc, an ócáid. Labhróidh an tArd–Aighne Séamus Woulfe SC faoin ról atá ag an Aos Dlí sa Tionscnamh Eorpach. Labhróidh Helen McEntee TD, an tAire um Ghnóthaí Eorpacha mar aon le M. Thierry Lefèvre, Ard–Stiúrthóir an Ilteangachais le Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Freisin labhróidh iar–dhlítheangeolaithe agus dlítheageolaithe reatha leis an gCúirt.

Beidh fáilte roimh chách. 

Le clárú chun freastal ar an gcomhdháil cuir rphost chuig: 

CJEUConference@kingsinns.ie

Caith súil ár gcuid cúrsaí Ard–Dioplóma trí Ghaeilge dírithe ar an AE:

Dlítheangeolaíocht

Aistriúchán dlíthiúil

Dlí–chleachtadh trí ghaeilge

 

EN: In the context of the European Union, many opportunities present for law graduates in particular in the field of lawyer–linguistics. For example the CJEU is in the process of establishing an Irish language translation unit and between the date of writing and 31 December 2021 over 23 posts will need to be filled. Also in the context of Brexit, Ireland will become the main source for English language lawyer–linguists post 2019.

The requirements for such positions apart from EU citizenship are a recognised law degree OR professional qualification as a barrister or solicitor AND fluency in the language you will be translating into (Irish/English), French, and a third EU language (which can be Irish/English). Pay and conditions are excellent and these positions are often a gateway to an even more rewarding EU career. 

It is of course in the national interest that as many Irish people as possible take up positions with the EU.

To this end King’s Inns will host a short conference in the Dining Hall on Wednesday 7 March 2018 from 7pm on opportunities for law graduates and lawyers as lawyer–linguists with the EU. The Hon. Mr Justice Seán Ryan, President of the Court of Appeal will open the event. The Attorney General Séamus Woulfe SC will speak on the role of the legal profession in the European Project. Helen McEntee TD, Minister for European Affairs will address the conference as will M. Thierry Lefèvre, Director–General, DG Multilingualism, Court of Justice of the European Union. Other speakers will include former and current lawyer–linguists with the EU.

All are welcome. 

To register to attend, please email: CJEUConference@kingsinns.ie

Check out our Irish–EU Advanced Diploma courses:

Lawyer–Linguistics

Legal Translation

Legal practice through irish