Ard–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge/Advanced Diploma in Legal Practice through Irish

Gailearaí

Abhair Bhreise

AIDHMEANNA AN CHÚRSA / PROGRAMME AIMS

GA: Is í aidhm an chúrsa cleachtóirí dlí a chumasú lena ngairm a chleachtadh trí Ghaeilge. Cuirtear ainmneacha na gcleachtóirí a n–éiríonn leo ar Chlár na Gaeilge (Óstaí an Rí) de bhun Acht na nDlí–Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008.

Cuireann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta tacaíocht airgeadais ar fáil don chúrsa seo.

EN: The aim of the course is to enable legal practitioners to practice their profession through Irish. The names of successful practitioners are added to the King’s Inns’ Irish language Register Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) pursuant to the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008.

The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht provides monitory support for this course.

CLÁR AN ÁBHAIR / COURSE CONTENT

GA: Cuimsítear cúrsaí sibhialta agus coiriúla, dréachtú, abhcóideacht, comhchomhairle agus idirbheartaíocht. Reáchtáiltear bréagchúirteanna agus trialacha bréige mar dhlúthchuid den chúrsa agus tugtar neart deiseanna do chleachtóirí am a chaitheamh ar a gcosa chomh maith le cleachtanna sa dréachtú agus sa téarmaíocht. Cuirtear béim ar na ceantair chleachtais ina ndéantar obair trí Ghaeilge. 

EN: Both civil and criminal aspects of practice are taught, as are drafting, advocacy, consultation and negotiation. Moot courts and mock trial form an integral part of the course and practitioners are afforded ample opportunity to get on their feet as well as exercises in drafting and terminology. An emphasis is placed on those areas of practice where work is done through Irish. 

CÉ IS CEART FREASTAL AR AN gCÚRSA / WHO SHOULD ATTEND

GA: Tá an cúrsa seo ar oscailt agus thar a bheith oiriúnach d’abhcóidí agus d’aturnaetha a bhfuil líofacht Ghaeilge acu.

Teastaíonn caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa (B2 TEG). Ní foláir d’iarrthóirí an leibhéal seo cumais a léiriú go sásúil i scrúdú iontrála a reáchtálfar in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1Dé Sathairn an 20 Lúnasa 2016 nó le Teastas ag TEG B2 (lánchreidiúnt), nó leibhéal níos airde a baineadh amach i 2014 nó i 2015. Ní ráthaíocht é pas a fháil ar áit a fháil ar an gcúrsa mar roinntear na háiteanna ar bhonn fiúntais. 

íoslódáil an fhoirm iarrarais

Cláraigh anois don scrúdú iontrála

Cúrsa ullmhúcháin ar líne roimh scrúdú iontrála mhí Lúnasa

EN: This course is open to and most suitable for barristers and solicitors who are fluent in Irish. 

A good standard of spoken and written Irish (B2 TEG) is required. Applicants must demonstrate this level of ability in an entrance exam at King’s Inns, Henrietta Street, Dublin 1 Saturday 20 August 2016 or with a Certificate of at least TEG B2 (full credit) or higher achieved in 2014 or 2015. A pass in this exam is no guarantee of a place on the course as places are awarded on merit.

Download the application form 

Register now for the entrance exam

Preparatory Course on–line for August entrance exam

MÚINEADH AN CHÚRSA / COURSE DELIVERY 

GA: Tá sé den riachtanas go mbeidh Gaeilge na ndlíodóirí cruinn ceart agus iad ag cleachtadh trína meán. Múintear gné na teanga den chúrsa gach tráthnóna Luain 18:00–21:00 ag tosú an Luan an 10 Deireadh Fómhair 2016 go dtí an Luan an 23 Eanáir 2017 le rang breise teanga an Chéadaoin an 25 Eanáir 2017 mar ullmhchán do scrúdú C1 TEG an 27–28 Eanáir 2017 in Óstaí an Rí.

Ní foláir do gach mac léinn cumas Gaeilge ag leibhéal C1 TEG, ar a laghad, a léiriú sara mbronnfar an t–ard–dioplóma orthu. Reáchtálfar scrúduithe cuí in Óstaí an Rí an 27–28 Eanáir 2017, i Mí Mhárta 2017, agus i lár mhí Lúnasa 2017. Tá táille suí amháin san áireamh i dtáillí an chúrsa. Is leor a léiriú go bhfuil pas faighte agat i scrúdú C1 TEG in 2016 nó in 2015.

Múintear gné an Dlí den chúrsa thar 6 dheireadh seachtaine: tráthnóna Dé hAoine 16:30–19:00 agus Dé Sathairn 09:30–12:00 agus 13:00–15:30 ag tosú an 11–12 Samhain 2016 agus ag críochnú leis na scrúduithe ceannchúrsa an 8 Aibreán 2017. Is iad na deirí seachtaine atá i gceist: an 11–12 Samhain 2016; an 18–19 Samhain 2016; an 2–3 Nollaig 2016; an 13–14 Eanáir 2017; an 10–11 Feabhra 2017; agus an 3–4 Marta 2017.
Eagrófar dinnéar in Óstaí an Rí do na rannpháirtithe an 9ú Feabhra 2017.

EN: It is essential that lawyers have an accurate command of the Irish language where they practice through its medium. The linguistic aspect of the course is delivered each Monday evening 18:00–21:00 beginning Monday the 10 October 2016 continuing until Monday 23 January 2017 with an extra language class Wednesday the 25 January 2017 in preparation for the C1 TEG examinations on the 27–28 January 2017 in King’s Inns.

All students must demonstrate an ability in Irish to at least C1 TEG before they can be presented with the advanced diploma. Appropriate examinations will be held in King’s Inns the 27–28 January 2017, in March 2017 and in mid–August 2017. The fee for one sit only is included in the course fee. It will suffice that you have passes the C1 TEG examination in 2016 or 2015.

The law aspect of the course will be delivered over 6 weekends: Friday evenings 16:30–19:00 and Saturdays 09:30–12:00 and 13:00–15:30 beginning 11–12 November 2016 ending with the end of course examinations on the 8 April 2017. The weekends in question are: the 11–12 November 2016; the 18–19 November 2016; the 2–3 December 2016; the 13–14 January 2017; the 10–11 February 2017; and the 3–4 March 2017.
A dining night in King’s Inns will be arranged for participants on the 9th February 2017.

MEASÚNÚ / ASSESSMENT

GA:          

 • 20%+20%: Measúnú Leanúnach (dá aiste taighde le tabhairt abhaile)
 • 20%: Triail Bhréige
 • 40%: Scrúduithe ceannchúrsa (dréachtú agus abhcóideacht)

EN:          

 • 20%+20%: Continuous Assessment (two take home research essays)
 • 20%: Mock Trial 
 • 40%: End of Course examinations (drafting and advocacy)

TÁILLÍ / FEES

GA: €800 iníoctha faoin 16 Meán Fomhair 2016. Déantar an íocaíocht tríd ár gcóras íocaíochta slán ar–líne.

Gliogáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais.

EN: €800 payable by 16 September 2016. Payments are processed through our secure online payment system. 

Click here for more information.

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH / HOW TO APPLY

GA: Déantar iarrtais anseo.

EN: Applications are made here

LUCHT TEAGAISC / TEACHING STAFF

 • Dáithí Mac Cárthaigh BL
 • Orla Ryan BL
 • Jennifer Goode BL
 • Aoife McNickle BL 
 • Úna Ní Chatháin BL (teanga)
 • Julie O’Farrell (teanga)
 • Helen Hegarty (teanga)

GA: Gliogáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais faoinár gcuid teagascóirí agus léachtóirí.

EN: For more information about our tutors and lecturers, please click here.

TUILLEADH EOLAIS / FURTHER INFORMATION

Clár an Ábhair 

TEISTIMÉIREACHTAÍ Ó IAR–MHIC LÉINN / TESTIMONIALS FROM PAST STUDENTS

Michael Ó Flanagáin

”Bhí an cúrsa iontach spéisiúil, tairfeach agus praiticúil. Ba dheas eolas a chur ar na téarmaí dlí as Gaeilge agus cur lenár gcuid scileanna gairmiúla ó thaobh na Gaeilge de. Is iad na trialacha bréige is mó a thaithin liom mar aturnae a ní cuid mhór dlíthíochta. Ar bhonn pearsanta, tá mé ag súil go mór leis na scileanna a d’fhoghlaim mé a chur chun leasa mo chuid cliant de réir mar a éiríonn linn tuilleadh cearta teanga a bhain amach don Ghaeilge ó thuaidh.”

Michael Ó Flanagáin, Aturnae

Ronan Munro SC

”Nasc an tArd–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge mo chuid scileanna abhcóideachta agus mo chuid scileanna teanga agus mhisnigh sé go mór mé le cásanna a dhéanamh sa Chúirt trí Ghaeilge. Is acmhainn fíor–luachmhar iad na fasaigh a chuirtear ar fáil mar chuid d’ábhar an chúrsa. Go deimhin cúpla seachtain tar éis dom an cúrsa a chríochnú fuair mé mionteagasc i gcás coiriúil a raibh an díotáil as Gaeilge ann.”

Ronan Munro SC