Ard–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge Advanced Diploma in Legal Practice through Irish

Cúrsa cuimsitheach sa Dlí agus sa Ghaeilge d’abhcóidí agus d’aturnaetha

Gailearaí

Ábhair Bhreise

Scoláireacht an Phiarsaigh

GA: A bhuí leis an tacaíocht leanúnach a fhaighimid ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tá ar chumas Óstaí an Rí Scoláireacht an Phiarsaigh a bhronnadh ar abhcóide amháin sa chéad bhliain chleachtais sa Leabharlann Dlí gach bliain, scoláireacht a ghlanfaidh táillí an chúrsa Ard–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge dó nó di.

Ainmnítear Scoláireacht an Phiarsaigh, as céimí Óstaí an Rí, an t–abhcóide, múinteoir agus oideachasóir, scríbhneoir, file, scoláire agusUachtarán an Rialtais Shealadaigh le linn Éirí Amach 1916, Pádraig Mac Piarais, fear a thriod dhá chás cearta Gaeilge sa tsean–Ard–Chúirt faoi réimeas Shasana mar abhcóide.

Bronnfar Scoláireacht an Phiarsaigh ar an té sa chéad bhliain chleachtais sa Leabharlann Dlí is fearr a chruthaíonn sa scrúdú iontrála don cúrsa ard–dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge.

EN: Thanks to the ongoing support of the Department of Culture Heritage and the Gaeltacht, King’s Inns is able to confer Scoláireacht an Phiarsaigh (The Pearse Scholarship) on one barrister in their first year of practice in the Law Library each year, which scholarship will cover the costs of the Advanced–Diploma in Legal Practice through Irish course.

Scoláireacht an Phiarsaigh is named for the King’s Inns’ alumnus, barrister, teacher and educationalist, writer, poet, scholar and President of the Provisional Government during the Easter Rising 1916, PH Pearse, who fought two Irish language rights cases in the old High Court under British rule as a barrister.

Scoláireacht an Phiarsaigh will be awarded to the person in their first year of practice in the Law Library who achieves the highest mark in the entrance exam for the Advanced–Diploma in Legal Practice through Irish course.

AIDHMEANNA AN CHÚRSA / PROGRAMME AIMS

GA: Is í aidhm an chúrsa cleachtóirí dlí a chumasú lena ngairm a chleachtadh trí Ghaeilge. Cuirtear ainmneacha na gcleachtóirí a n–éiríonn leo ar Chlár na Gaeilge (Óstaí an Rí) de bhun Acht na nDlí–Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008.

Cuireann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta tacaíocht airgeadais ar fáil don chúrsa seo.

EN: The aim of the course is to enable legal practitioners to practice their profession through Irish. The names of successful practitioners are added to the King’s Inns’ Irish language Register Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) pursuant to the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008.

The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht provides monitory support for this course.

CLÁR AN ÁBHAIR / COURSE CONTENT

GA: Cuimsítear cúrsaí sibhialta agus coiriúla, dréachtú, abhcóideacht, comhchomhairle agus idirbheartaíocht. Reáchtáiltear bréagchúirteanna agus trialacha bréige mar dhlúthchuid den chúrsa agus tugtar neart deiseanna do chleachtóirí am a chaitheamh ar a gcosa chomh maith le cleachtanna sa dréachtú agus sa téarmaíocht. Cuirtear béim ar na ceantair chleachtais ina ndéantar obair trí Ghaeilge. 

Múintear gné an dlí thar 6 ghearr–dheireadh seachtaine: tráthnóna Aoine (16:30–19:00) agus leathlá ar an Satharn (09:30–15:00). Bíonn deis ag rannpháirtithe freastal ar ranganna i gceart–scríobh na Gaeilge tráthnóna Luain (18:00–21:00), scil riachtanach don té a bhíonn ag cleachtadh trína meán.

EN: Both civil and criminal aspects of practice are taught, as are drafting, advocacy, consultation and negotiation. Moot courts and mock trial form an integral part of the course and practitioners are afforded ample opportunity to get on their feet as well as exercises in drafting and terminology. An emphasis is placed on those areas of practice where work is done through Irish. 

The law aspect is taught over 6 short weekends: Friday evenings (16:30–19:00) and a half–day Saturdays (09:30–15:00). Participants have the opportunity to attend classes in correct written Irish Monday evenings (18:00–21:00), an essential skill for those practicing through the language.

CÉ IS CEART FREASTAL AR AN gCÚRSA / WHO SHOULD ATTEND

GA: Tá an cúrsa seo ar oscailt agus thar a bheith oiriúnach d’abhcóidí agus d’aturnaetha a bhfuil líofacht Ghaeilge acu.

Ní foláir d’iarrthóirí leibhéal cumais sasúil sa Ghaeilge a léiriú i scrúdú iontrála a reáchtálfar in Óstaí an Rí, Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, Dé Luain an 25 Meán Fómhair 2017, 18:00–18:30. Má bhain tú amach TEG B2 (lánchreidiúnt) nó leibhéal níos airde ó 2015 i leith, is leor fianaise ina thaobh sin a chur chuig Óstaí an Rí seachas an scrúdú iontrála a shuí (Gach eolas ag www.teg.ie). Roinntear an líon teoranta áiteanna ar an gcúrsa ar bhonn fiúntais. 

Scrúdú Iontrála Samplach 

íoslódáil an fhoirm iarrarais 

EN: This course is open to and most suitable for barristers and solicitors who are fluent in Irish. 

Candidate must show a satisfactory level of ability in Irish in an entrance exam which shall be conducted in King’s Inns, Henrietta Street, Dublin 1, Monday 25 September 2017, 18:00–18:30. If you achieved TEG B2 (full credit) or higher in or since 2015, it will suffice to produce evidence of this to King’s Inns rather than sitting the entrance exam. (All information at www.teg.ie). The limited number of places on the course is awarded on merit.

Sample Entrance Examination

Download the application form

MÚINEADH AN CHÚRSA / COURSE DELIVERY 

GA: Tá sé den riachtanas go mbeidh Gaeilge na ndlíodóirí cruinn ceart agus iad ag cleachtadh trína meán. Múintear gné na teanga den chúrsa gach tráthnóna Luain 18:00–21:00 ag tosú an Luan an 9 Deireadh Fómhair 2017 go dtí an Luan an 22 Eanáir 2018 le rang breise teanga Dé Céadaoin an 24 Eanáir 2018 mar ullmhúchán do scrúdú C1 TEG ag deireadh mhí Eanáir 2018.

Ní foláir do gach mac léinn cumas Gaeilge ag leibhéal C1 TEG, ar a laghad, a léiriú sula mbronnfar an t–ard–dioplóma orthu. Is leor a léiriú go bhfuil pas faighte agat i scrúdú C1 TEG in 2016 nó in 2015.

Múintear gné an Dlí den chúrsa thar 6 ghearrdheireadh seachtaine: tráthnóna Dé hAoine 16:30–19:00 agus Dé Sathairn 09:30–12:00 agus 12:30–15:00 ag tosú an 13–14 Deireadh Fómhair 2017 agus ag críochnú leis na scrúduithe ceannchúrsa an 10 Márta 2018. Is iad na deirí seachtaine atá i gceist: an 13–14 Deireadh Fómhair 2017; an 17–18 Samhain 2017; an 8–9 Nollaig 2017; an 12–13 Eanáir 2018; an 09–10 Feabhra 2018; agus an 2–3 Marta 2018. Eagrófar dinnéar in Óstaí an Rí do na rannpháirtithe an 8ú Feabhra 2018.

EN: It is essential that lawyers have an accurate command of the Irish language where they practice through its medium. The linguistic aspect of the course is delivered each Monday evening 18:00–21:00 beginning Monday the 9 October 2017 continuing until Monday 22 January 2018 with an extra language class Wednesday the 24 January 2018 in preparation for the C1 TEG examinations at the end of January 2018.

All students must demonstrate an ability in Irish to at least C1 TEG before they can be presented with the advanced diploma. It will suffice that you have passes the C1 TEG examination in 2016 or 2015.

The law aspect of the course will be delivered over 6 short weekends: Friday evenings 16:30–19:00 and Saturdays 09:30–12:00 and 12:30–15:00 beginning 13–14 October 2017 ending with the end of course examinations on the 10 March 2018. The weekends in question are: the 13–14 October 2017, 17–18 November 2017; the 8–9 December 2017; the 12–13 January 2018; the 9–10 February 2018; and the 2–3 March 2018. A dining night in King’s Inns will be arranged for participants on the 8th February 2018.

MEASÚNÚ / ASSESSMENT

GA:          

 • 20%+20%: Measúnú Leanúnach (dá aiste taighde le tabhairt abhaile)
 • 20%: Triail Bhréige
 • 40%: Scrúduithe ceannchúrsa (dréachtú agus abhcóideacht)

EN:          

 • 20%+20%: Continuous Assessment (two take home research essays)
 • 20%: Mock Trial 
 • 40%: End of Course examinations (drafting and advocacy)

TÁILLÍ / FEES

GA: €800 iníoctha faoin 9 Deireadh Fomhair 2017. Déantar an íocaíocht tríd ár gcóras íocaíochta slán ar–líne.

Gliogáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais.

EN: €800 payable by 9 October 2017. Payments are processed through our secure online payment system. 

Click here for more information.

CONAS IARRATAS A DHÉANAMH / HOW TO APPLY

GA: Déantar iarrtais anseo.

EN: Applications are made here

LUCHT TEAGAISC / TEACHING STAFF

 • Dáithí Mac Cárthaigh BL
 • Orla Ryan BL
 • Jennifer Goode BL
 • Aoife McNickle BL 
 • Úna Ní Chatháin BL (teanga)
 • Julie O’Farrell (teanga)
 • Helen Hegarty (teanga)

GA: Gliogáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais faoinár gcuid teagascóirí agus léachtóirí.

EN: For more information about our tutors and lecturers, please click here.

TUILLEADH EOLAIS / FURTHER INFORMATION

Clár an Ábhair 

TEISTIMÉIREACHTAÍ Ó IAR–MHIC LÉINN / TESTIMONIALS FROM PAST STUDENTS

Michael Flanigan, Aturnae

“Bhí an cúrsa iontach spéisiúil, tairfeach agus praiticúil. Ba dheas eolas a chur ar na téarmaí dlí as Gaeilge agus cur lenár gcuid scileanna gairmiúla ó thaobh na Gaeilge de. Is iad na trialacha bréige is mó a thaithin liom mar aturnae a ní cuid mhór dlíthíochta. Ar bhonn pearsanta, tá mé ag súil go mór leis na scileanna a d’fhoghlaim mé a chur chun leasa mo chuid cliant de réir mar a éiríonn linn tuilleadh cearta teanga a bhain amach don Ghaeilge ó thuaidh.”

Ronan Munro SC

“Nasc an tArd–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge mo chuid scileanna abhcóideachta agus mo chuid scileanna teanga agus mhisnigh sé go mór mé le cásanna a dhéanamh sa Chúirt trí Ghaeilge. Is acmhainn fíor–luachmhar iad na fasaigh a chuirtear ar fáil mar chuid d’ábhar an chúrsa. Go deimhin cúpla seachtain tar éis dom an cúrsa a chríochnú fuair mé mionteagasc i gcás coiriúil a raibh an díotáil as Gaeilge ann.”