Ard–Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil / Advanced Diploma in Lawyer–Linguistics and Legal Translation

Ard–Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil / Advanced Diploma in Legal Translation

Poist do dhlítheangeolaithe GA/EN le Cúirt Bhreithiúnais an AE

Eolas Riachtanach

Gailearaí

AIDHMEANNA AN CHÚRSA / PROGRAMME AIMS

GA: Is teanga oifigiúil den Aontas Eorpach í an Ghaeilge agus beidh institiúidí an AE ag earcú dlítheangeolaithe agus aistritheoirí dlíthiúla le hardleibhéal scileanna Gaeilge as éadan as seo go deireadh 2021. Tá os cionn 60 aistritheoir Gaeilge agus os cionn 20 dlítheangeolaí Gaeilge le hearcú toisc go bhfuil deireadh á chur leis an maolú ar stádas oifigiúil na Gaeilge san AE. Tá na poist seo ar fáil i bParlaimint na hEorpa, sa Choimisiún Eorpach, sa Chomhairle agus sa Chúirt Bhreithiúnais agus iad lonnaithe sa Bhruiséil, i Lucsamburg agus i gContae na Mí. Tá tuarastal agus coinníollacha oibre den scoth i gceist.

Is ag aistriú reachtaíochta agus cáipéisí oifigiúla eile a bhíonn na haistritheoirí. Deimhníonn na dlítheangeolaithe, a bhfuil céim sa dlí agus/nó cáilíocht ghairmiúil sa dlí acu, go bhfuil na leaganacha éagsúla teanga den reachtaíocht den éifeacht chéanna ar fud an Aontais. Bíonn aistriúchán ar phléadálacha agus ar bhreithiúnais ar bun ag na dlítheangeolaithe sa Chúirt Bhreithiúnais freisin.

Tá sé mar aidhm ag na cúrsaí seo na rannpháirtithe a ullmhú do scrúduithe earcaíochta an AE ach ar ndóigh ní féidir le hÓstaí an Rí aon ráthaíocht a thabhairt go n–éireoidh leis na rannpháirtithe poist a bhaint amach leis an AE tar éis dóibh an cúrsa a chríochnú.

Cuireann an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tacaíocht airgeadais ar fáil don dá chúrsa seo.

EN: Irish is an official language of the European Union and EU institutions will be recruiting lawyer–linguists and legal translators with high competence in Irish regularly between now and the end of 2021. Over 60 Irish translators and over 20 Irish lawyer–linguists will be recruited as the derogation on the official status of Irish in the EU comes to an end. These positions are available in the European Parliament, Commission, Council, and Court of Justice, located in Brussels, Luxembourg and County Meath. Pay and conditions in such positions are excellent.

Translators translate legislation and other official documents. Lawyer–linguists, who have law degrees and/or professional legal qualifications, ensure that the various language versions of legislation are of the same effect throughout the Union. Lawyer–linguists also translate pleadings and judgments in the Court of Justice.

The aim of these courses of to prepare students for the EU’s recruitment process and examinations, however King’s Inns cannot guarantee that participants will secure employment with the EU on completion of the course.

The Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht provides monetary support for these courses.

 

CÉ IS CEART FREASTAL AR AN gCÚRSA / WHO SHOULD ATTEND

GA: Tá an dá dhioplóma oiriúnach do chéimithe ar mian leo fostaíocht a bhaint amach leis an Aontas Eorpach. Ní gá céim sa Ghaeilge ach is gá ardchaighdeán sa Ghaeilge agus fonn cur le do chumas sa teanga. Is gá freisin scileanna ríomhaireachta agus a bheith oscailte don tríú teanga Eorpach a thabhairt leat.

Maidir leis an gcúrsa do dhlí–theangeolaithe, teastaíonn céim sa dlí a fhianaíonn staidéar ollscoile de thrí bliana ar a laghad, nó a choibhéis, nó a bheith cáilithe mar abhcóide nó aturnae. Ní foláir fianaise maidir leis an gcáilíocht dlí a léiriú chun sástacht Óstaí an Rí le trascríbhinn torthaí.

Teastaíonn bunchéim leibhéal 8 ar a laghad agus caighdeán maith Gaeilge labhartha agus scríofa. Ní foláir d’iarrthóirí an leibhéal seo cumais a léiriú go sásúil i scrúdú iontrála a reáchtálfar ar líne Dé Luain an 21 Meán Fómhair 2020 18h00–18h30. Má bhain tú amach TEG B2 (lánchreidiúnt) nó leibhéal níos airde ó 2018 i leith, is leor fianaise ina thaobh sin a chur chuig Óstaí an Rí seachas an scrúdú iontrála a shuí. Roinntear an líon teoranta áiteanna ar an gcúrsa ar bhonn fiúntais.

Íoslódáil an fhoirm iarratais

Scrúdú Iontrála Samplach

EN: Both diplomas are suitable for graduates who wish to secure employment with the European Union. A degree in Irish is not necessary but a high standard of Irish is required as well as the desire to improve one’s command of the language. Computer skills are also necessary as is an openness to acquiring a third European language.

Regarding the lawyer–linguist course, a law degree evidencing at least three years university study, or equivalent, is necessary, or a qualification as a barrister or a solicitor. One must produce evidence of such legal qualifications to the satisfaction of King’s Inns by means of a transcript of results.

A level 8 degree at least is required as well as a good standard of spoken and written Irish. Applicants must demonstrate this level of ability in an entrance exam online Monday 21 September 2020 18h00–18h30. If you achieved TEG B2 (full credit) or higher in or since 2018, it will suffice to produce evidence of this to King’s Inns rather than sitting the entrance exam. The limited number of places on the course is awarded on merit.

Download the application form

Sample Entrance Examination

LUCHT TEAGAISC / TEACHING STAFF

GA: Gné na Teanga:

 • Orla Ryan BL
 • Helen Hegarty
 • Anne Marie Giblin BL
 • Dáithí Mac Cárthaigh BL
 • Úna Ní Chatháin BL

Gné an Dlí:

(a) Dlítheangeolaithe:

 • Dáithí Mac Cárthaigh BL – Córas Dlí Sibhialta na Mór–Roinne (Cód Napoleon)
 • Orla Ryan BL – Stair agus Institiúidí an Aontais Eorpaigh; Próis Reachtach an Aontais Eorpaigh; Dlí–eolaíocht; agus Cleachtas & Nós Imeachta na Cúirte Breithiúnais

(b) Aistritheoirí Dlíthiúla:

 • Dáithí Mac Cárthaigh BL – Córais Dlí

EN: Linguistic Content:

 • Orla Ryan BL
 • Helen Hegarty
 • Anne Marie Giblin BL
 • Dáithí Mac Cárthaigh BL
 • Úna Ní Chatháin BL

Legal Content:

(a) Lawyer–linguists:

 • Dáithí Mac Cárthaigh BL – Continental Civil Law System (Napoleonic Code)
 • Orla Ryan BL – History and Institutions of the European Union; Legislative Process of the European Union; Jurisprudence; and Practice & Procedure of the Court of Justice of the European Union

(b) Legal Translators:

 • Dáithí Mac Cárthaigh BL – Legal Systems

CLÁR AN ÁBHAIR / COURSE CONTENT

GA: Múinfear an cúrsa seo uile ar líne. Múinfear gné na teanga (gramadach na Gaeilge, téarmaíocht agus scileanna aistriúcháin) den dá chúrsa don dá rang mac léinn in éineacht: 40 tráthnóna (120 uair a’ choig teagaisc).

Maidir le gné an dlí den chúrsa dlítheangeolaíochta, múinfear 30 uair a’ chloig bhreise de ranganna ar na hábhair dlí seo a leanas i rith an chúrsa:–

 1. Stair agus Institiúidí an Aontais Eorpaigh;
 2. Próis Reachtach an Aontais Eorpaigh;
 3. Córas Dlí Sibhialta na Mór–Roinne (Cód Napoleon)
 4. Cleachtas agus Nós Imeachta Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh;
 5. Dlí–eolaíocht.

Múinfear 12 uair a’ chloig bhreise de ranganna ar an ábhar “Córais Dlí” don dá rang mac léinn in éineacht. Ina theannta sin, gheobhaidh gach mac léinn dhá sheisiún (= 6 uair a’ chloig) ar áiseanna ar líne agus dhá sheisiún eile (= 6 uair a’ chloig) ar thástáil shíciméadrach & earcaíocht don Aontas Eorpach.

EN: This course is delivered totally on line. The linguistic content (Irish grammar, terminology, and translation skills) for both courses is taught to a combined class of all students on both courses: 40 evenings (120 teaching hours).

Regarding the law content of the lawyer–linguist course, 30 extra teaching hours are delivered in the following subjects during the course:–

 1. History and Institutions of the European Union;
 2. Legislative Process of the European Union;
 3. Continental Civil Law System (Napoleonic Code);
 4. Practice and Procedure of the Court of Justice of the European Union;
 5. Jurisprudence.

12 extra teaching hours are delivered in the subject “Legal Systems” to students on both courses. All students will receive two sessions (= 6 hours) on on–line resources and two other sessions (= 6 hours) on psychometric testing and the recruitment process of the European Union.

MÚINEADH AN CHÚRSA / COURSE DELIVERY 

GA: Reáchtáiltear na ranganna gach Luan agus Céadaoin i rith na bliana acadúla 6pm–9pm ag tosú an 5ú Deireadh Fómhair 2020 agus críochnú leis na scrúduithe ceannchúrsa an 27ú agus an 28ú Aibreán 2021. Mar chuid den chúrsa beidh turas staidéir ar institiúidí an Aontais sa Bhruiséil agus i Lucsamburg 19–21 Deireadh Fómhair 2020 más féidir agus beidh dinnéar in Óstaí an Rí á eagrú do na rannpháirtithe i dtreo dheireadh an chúrsa más féidir. Múinfear an t–ábhar dlí agus na seisiúin ar thástáil shíciméadrach & earcaíocht don Aontas Eorpach ag an deireadh seachtaine.

Dáta Tosaigh an Chúrsa: Dé Luain, an 5ú Deireadh Fómhair 2020 ag 18h00.

EN: Classes are delivered Monday and Wednesday evenings during the academic year 6pm–9pm beginning 5th October 2020 up to the end of course examinations on the 27th and 28th April 2021. As part of the course there will be a study visit to EU institutions in Brussels and Luxembourg 19–21 October 2020 if possible and a dining night in King’s Inns will be arranged for participants towards the end of the course if possible. The legal content and the sessions on psychometric testing and the recruitment process of the European Union will be delivered at the weekend.

Course Start Date: Monday, 5th October 2020 at 18h00.

MEASÚNÚ / ASSESSMENT

GA: Gné na Teanga

 • 20% – Scrúdú ag deireadh an chéad téarma: Scrúdú 3 uair a’ chloig (Scileanna Aistriúcháin)
 • 20% – Measúnú leanúnach (Tabharfar na trí thoradh is fearr as cúig cinn san áireamh don mharc deiridh)
 • 60% – An Scrúdú Ceannchúrsa: Scrúdú 3 uair a’ chloig (Scileanna Aistriúcháin)

Ní foláir do gach mac léinn cumas Gaeilge ag leibhéal C1 TEG, ar a laghad, a léiriú d’Óstaí an Rí sara mbronnfar an tArd–Dioplóma air/uirthi. Reáchtálfar na scrúduithe cuí i rith na bliana acadúla. Is leor a léiriú go bhfuil pas faighte agat sa scrúdú C1 TEG ó 2018 i leith.

Gné an Dlí

 • Scrúdófar gné an dlí den chúrsa dlítheangeolaíochta le ceisteanna ilroghnacha agus le ceisteanna aiste (3 uair a’ chloig).
 • Scrúdófar gné an dlí den chúrsa san aistriúchán dlíthiúil le ceisteanna ilroghnacha (2 uair a’ chloig).

EN: Linguistic Content

 • 20% – End of First Term Exam: 3 hour examination (Translation skills)
 • 20% – Continuous Assessment (The three best results of the five assessments for the final mark.)
 • 60% – The End of Course Exam: 3 hour examination (Translation skills)

Every student must demonstrate an ability in Irish at level C1 TEG to King’s Inns before being awarded the Advanced–Diploma. The appropriate exams will be sat during the academic year. It will suffice to show that one passed the C1 TEG examinations in or since 2018.

Law Content

 • The law content of the lawyer–linguist course will is examined by MCQs and essay type questions (3 hours).
 • The law content of the legal translator course will is examined by MCQs (2 hours).

TÁILLÍ / FEES

GA: Táillí an chúrsa dhlítheangeolaíochta: €2,425 iníoctha faoin 28 Meán Fómhair 2020.

Táillí an chúrsa san aistriúchán dlíthiúil: €1,975 iníoctha faoin 28 Meán Fómhair 2020.

Tá an dara gála táillí (c.€200*) le híoc go díreach le hOllscoil Mhá Nuad as an TEG C1 a shuí.
* taille 2020.

Déantar an íocaíocht tríd ár gcóras íocaíochta slán ar–líne. Gliogáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais.

EN: Fee for the lawyer–linguist course: €2,425 payable by 28 September 2020.

Fee for the legal translation course: €1,975 payable by 28 September 2020.

A second moiety of fees (c.€200*) is payable to Maynooth University for sitting the TEG C1 exam.
* 2020 fee.

Payments are processed through our secure online payment system. Click here for more information.

TEISTIMÉIREACHTAÍ Ó IAR–MHIC LÉINN / TESTIMONIALS FROM PAST STUDENTS 

Enya Murphy

“Thaitin cúrsa ard–dioplóma Óstaí an Rí san Aistriúchán Dlíthiúil go mór liom. Chuir sé go mór le mo chuid scileanna teanga agus aistriúcháin. A bhuí leis an méid a d’fhoghlaim mé lena linn, bhí deis agam tréimsí oiliúna a dhéanamh i bParlaimint na hEorpa agus sa Choimisiún Eorpach. Bítear ag plé leis an teanga agus leis an aistriúchán ar ndóigh, ach cuirtear ar an eolas thú faoi dheiseanna sna hInstitiúidí den AE freisin, rud atá ina chuidiú post a fháil i ndiaidh an chúrsa. Tá post faighte agam mar chúntóir sa gCoimisiún agus beidh mé ag tnúth leis an gcéad chomórtas eile do na haistritheoirí. Mholainn d’éinne a bhfuil spéis acu i ngairm an aistriucháin an cúrsa seo a dhéanamh.”

Enya Murphy, an Coimisiún Eorpach

Ian Eglington

“Tá mé ag obair in Oifigí an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil mar aistritheoir agus tá dúil mhór agam sa phost. Tá mé an–bhuíoch don chúrsa Ard–Dioplóma san Aistriúchán Dlíthiúil a rinne mé in Óstaí an Rí agus don tacaíocht a fuair mé ó Óstaí an Rí ó shin maidir le mé a choinneáil ar an eolas faoi dheiseanna oibre leis an Aontas Eorpach. Bhí atmaisféar deas sna ranganna. Baineadh úsáid as teicnící foghlama idirghníomhacha a chuir go mór leis an chomhluadar idir na mic léinn agus na múinteoirí. D’fhoghlaim mé cuid mhór agus is in Óstaí an Rí a fuair mé na scileanna, an t–eolas agus an muinín tabhairt faoi obair den tsórt seo.”

Ian Eglington, Aistritheoir Gaeilge leis an gCoimisiún Eorpach