Ard–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge Advanced Diploma in Legal Practice through Irish

Cúrsa cuimsitheach sa Dlí agus sa Ghaeilge d’abhcóidí agus d’aturnaetha agus do dhaoine gairmiúla a oibríonn leis an dlí agus leis an nGaeilge.

Ábhair Bhreise

Scoláireacht an Phiarsaigh

GA: A bhuí leis an tacaíocht leanúnach a fhaighimid ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tá ar chumas Óstaí an Rí Scoláireacht an Phiarsaigh a bhronnadh ar abhcóide amháin sa chéad bhliain chleachtais sa Leabharlann Dlí gach bliain, scoláireacht a ghlanfaidh táillí an chúrsa Ard–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge dó nó di.

Ainmnítear Scoláireacht an Phiarsaigh, as céimí Óstaí an Rí, an t–abhcóide, múinteoir agus oideachasóir, scríbhneoir, file, scoláire agus Uachtarán an Rialtais Shealadaigh le linn Éirí Amach 1916, Pádraig Mac Piarais, fear a throid dhá chás cearta Gaeilge sa tsean–Ard–Chúirt faoi réimeas Shasana mar abhcóide.

Bronnfar Scoláireacht an Phiarsaigh ar an té sa chéad bhliain chleachtais sa Leabharlann Dlí is fearr a chruthaíonn sa scrúdú iontrála don cúrsa ard–dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge.

EN: Thanks to the ongoing support of the Department of Culture Heritage and the Gaeltacht, King’s Inns is able to confer Scoláireacht an Phiarsaigh (The Pearse Scholarship) on one barrister in their first year of practice in the Law Library each year, which scholarship will cover the costs of the Advanced–Diploma in Legal Practice through Irish course.

Scoláireacht an Phiarsaigh is named for the King’s Inns’ alumnus, barrister, teacher and educationalist, writer, poet, scholar and President of the Provisional Government during the Easter Rising 1916, PH Pearse, who fought two Irish language rights cases in the old High Court under British rule as a barrister.

Scoláireacht an Phiarsaigh will be awarded to the person in their first year of practice in the Law Library who achieves the highest mark in the entrance exam for the Advanced–Diploma in Legal Practice through Irish course.

AIDHMEANNA AN CHÚRSA / PROGRAMME AIMS

GA: Is í aidhm an chúrsa cleachtóirí dlí a chumasú lena ngairm a chleachtadh trí Ghaeilge chomh maith le léargas ar an ngné seo de chúrsaí dlí a thabhairt do dhaoine gairmiúla a oibríonn leis an Dlí agus leis an nGaeilge. Cuirtear ainmneacha na gcleachtóirí a n–éiríonn leo ar Chlár na Gaeilge (Óstaí an Rí) de bhun Acht na nDlí–Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008.

Tá an cúrsa seo ar oscailt agus thar a bheith oiriúnach d’abhcóidí agus d’aturnaetha a bhfuil líofacht Ghaeilge acu chomh maith le daoine gairmiúla a oibríonn leis an Dlí agus leis an nGaeilge.

Cuireann an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta tacaíocht airgeadais ar fáil don chúrsa seo.

EN: The aim of the course is to enable legal practitioners to practice their profession through Irish as well as giving an insight into this area of law to professionals working with the Law and the Irish language. The names of successful practitioners are added to the King’s Inns’ Irish language Register Clár na Gaeilge (Óstaí an Rí) pursuant to the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008.

This course is open to and most suitable for barristers and solicitors who are fluent in Irish as well as professionals working with the Law and the Irish language.

The Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht provides monetary support for this course.

CÉ IS CEART FREASTAL AR AN gCÚRSA / WHO SHOULD ATTEND

GA: Tá an cúrsa seo ar oscailt agus thar a bheith oiriúnach d’abhcóidí agus d’aturnaetha a bhfuil líofacht Ghaeilge acu chomh maith le daoine gairmiúla a oibríonn leis an Dlí agus leis an nGaeilge.

Ní foláir d’iarrthóirí leibhéal cumais sasúil sa Ghaeilge a léiriú i scrúdú iontrála a reáchtálfar ar líne, Dé Luain an 5 Deireadh Fómhair 2020, 17:00–17:30. Má bhain tú amach TEG B2 (lánchreidiúnt) nó leibhéal níos airde ó 2018 i leith, is leor fianaise ina thaobh sin a chur chuig Óstaí an Rí seachas an scrúdú iontrála a shuí (Gach eolas ag teg.ie). Roinntear an líon teoranta áiteanna ar an gcúrsa ar bhonn fiúntais.

Scrúdú Iontrála Samplach

íoslódáil an fhoirm iarratais

EN: This course is open to and most suitable for barristers and solicitors who are fluent in Irish as well as professionals working with the Law and the Irish language.

Candidate must show a satisfactory level of ability in Irish in an entrance exam which shall be conducted online, Monday 5 October 2020, 17:00–17:30. If you achieved TEG B2 (full credit) or higher in or since 2018, it will suffice to produce evidence of this to King’s Inns rather than sitting the entrance exam. (All information at teg.ie). The limited number of places on the course is awarded on merit.

Sample Entrance Examination

Download the application form

LUCHT TEAGAISC / TEACHING STAFF

 • Dáithí Mac Cárthaigh BL (Dlí agus Gaeilge)
 • Orla Ryan BL (Dlí agus Gaeilge)
 • Úna Ní Chatháin (Dlí agus Gaeilge)
 • Anne Marie Giblin (Dlí agues Gaeilge)
 • Aoife McNickle BL (Dlí)
 • Helen Hegarty (Gaeilge)

CLÁR AN ÁBHAIR / COURSE CONTENT

GA: Cuimsítear cúrsaí sibhialta agus coiriúla, dréachtú, abhcóideacht, comhchomhairle agus idirbheartaíocht. Reáchtáiltear bréagchúirteanna agus trialacha bréige mar dhlúthchuid den chúrsa agus tugtar neart deiseanna do na rannpháirtithe am a chaitheamh ar a gcosa chomh maith le cleachtanna sa dréachtú agus sa téarmaíocht. Cuirtear béim ar na ceantair chleachtais ina ndéantar obair trí Ghaeilge.

Múintear gné an dlí den chúrsa ar líne tráthnóna Dé Luain (18:00–20:30) ó thús Dheireadh Fómhair go dtí mí an Mhárta. Ina theannta sin, bíonn deis ag rannpháirtithe freastal ar ranganna i gceart–scríobh na Gaeilge ar líne tráthnóna Dé Céadaoin (18:00–21:00), scil riachtanach don té a bhíonn ag cleachtadh trína meán.

EN: Both civil and criminal aspects of practice are taught, as are drafting, advocacy, consultation and negotiation. Moot courts and mock trial form an integral part of the course and participants are afforded ample opportunity to get on their feet as well as exercises in drafting and terminology. An emphasis is placed on those areas of practice where work is done through Irish.

The law aspect of the course is taught online Monday evenings (18:00–20:30) from the beginning of October to March. Participants also have the opportunity to attend online classes in correct written Irish Wednesday evenings (18:00–21:00), an essential skill for those practicing through the language.

MEASÚNÚ / ASSESSMENT

GA:

 • 20%+20%: Measúnú Leanúnach (dá aiste taighde le tabhairt abhaile)
 • 20%: Triail Bhréige
 • 40%: Scrúduithe ceannchúrsa (dréachtú agus abhcóideacht)

EN:

 • 20%+20%: Continuous Assessment (two take home research essays)
 • 20%: Mock Trial
 • 40%: End of Course examinations (drafting and advocacy)

TÁILLÍ / FEES 

GA: €800 iníoctha. Déantar an íocaíocht tríd ár gcóras íocaíochta slán ar–líne.

Tá an dara gála táillí (c.€200*) le híoc go díreach le hOllscoil Mhá Nuad as an TEG C1 a shuí.
* taille 2020.

Gliogáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais.

EN: €800 payable. Payments are processed through our secure online payment system.

A second moiety of fees (c.€200*) is payable to Maynooth University for sitting the TEG C1 exam.
* 2020 fee.

Click here for more information.

TUILLEADH EOLAIS / FURTHER INFORMATION

Clár an Ábhair

TEISTIMÉIREACHTAÍ Ó IAR–MHIC LÉINN / TESTIMONIALS FROM PAST STUDENTS 

Michael Flanigan, Aturnae

“Bhí an cúrsa iontach spéisiúil, tairfeach agus praiticúil. Ba dheas eolas a chur ar na téarmaí dlí as Gaeilge agus cur lenár gcuid scileanna gairmiúla ó thaobh na Gaeilge de. Is iad na trialacha bréige is mó a thaithin liom mar aturnae a ní cuid mhór dlíthíochta. Ar bhonn pearsanta, tá mé ag súil go mór leis na scileanna a d’fhoghlaim mé a chur chun leasa mo chuid cliant de réir mar a éiríonn linn tuilleadh cearta teanga a bhain amach don Ghaeilge ó thuaidh.”

Ronan Munro SC

“Nasc an tArd–Dioplóma sa Dlí–Chleachtadh trí Ghaeilge mo chuid scileanna abhcóideachta agus mo chuid scileanna teanga agus mhisnigh sé go mór mé le cásanna a dhéanamh sa Chúirt trí Ghaeilge. Is acmhainn fíor–luachmhar iad na fasaigh a chuirtear ar fáil mar chuid d’ábhar an chúrsa. Go deimhin cúpla seachtain tar éis dom an cúrsa a chríochnú fuair mé mionteagasc i gcás coiriúil a raibh an díotáil as Gaeilge ann.”